Zgodovina krajev v vzhodnih Polhograjskih dolomitih

Jure Osredkar Jure Osredkar  –  06. 05. 2021  –  Polhograjci 1
119.jpg
119.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Zgodba krajev v medvoških Polhograjcih v sebi nosi bogato in zanimivo zgodovino, ki že od prve poselitve sooblikuje življenje v medvoškem prostoru in predstavlja kamenček v mozaiku zgodovinskega razvoja regije. Ta zgodba doslej še ni bila zbrana na enem mestu. Ostaja raztreščena  po različnih zapisih in v pomembnem delu kot oddaljen spomin le v glavah starejših domačinov. Večini krajanov je zgodba naših krajev povsem nepoznana. S časom nas bodo neizprosno zapustili spomini starejših, s čimer bo za vedno izginila dragocena zakladnica poznavanja preteklosti in izročila teh krajev, če je ne bomo pravočasno zabeležili. Z zvočnim in vizualnim zabeleženjem in pripravo zbornika njihovih pričevanj, pa tudi pregleda zgodovinskih in arhivskih zapisov ter opisa snovne kulturne dediščine na tem območju, bi zgodovina teh krajev ostala sistematično zabeležena in na razpolago za vpogled sleherniku. Ne le za današnjo, temveč tudi za prihodnje generacije. Če želimo preprečiti (nadaljnjo) izgubljanje zgodovinskega spomina in izročila vzhodnih naselij Polhograjskega hribovja, moramo ukrepati čimprej.

Tako bi lahko na enem mestu zbrali prve zgodovinske omembe naših krajev, raziskali razloge za njihovo poselitev, kdo si jih je lastil v fevdalnih časih, od česa in kako so skozi zgodovino živeli njihovi prebivalci, kakšno vlogo je v okviru velikega Ljubljanskega gospostva Spanheimov v visokem srednjem veku igral grad Jetrbenk in njegovi prebivalci, kako je na gospodarski razvoj vplivala rudarska dejavnost (Knapovže), o razvoju dušnopastirske dejavnosti na tem območju, kako so ti kraji izgledali v prvih katastrih Habsburških vladarjev, kako so na življenje navadnih ljudi vplivale naravne nesreče (npr. povodnji v 20. letih prejšnjega stoletja),  ... V prvi vrsti pa je bistveno beleženje spomina na zgodovinske dogodke in na ljudsko izročilo naših starejših občanov. Večina zapisov, stavbe in njihovi ostanki nam bodo ostali na razpolago še dolgo časa, bogatih spominskih virov v njihovih glavah pa bo iz leta v leto manj. Če tega ne bomo storili sedaj, nam bodo izgubljeni za vedno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Pripravo zbornika o zgodovini krajev in zaselkov (Topol pri Medvodah oziroma Katarina, Trnovec oziroma Ločnica, Brezovica, Belo, Setnica, Tehovec) na podlagi živih pričevanj krajanov, arhivskih gradiv ter obravnave fizične zapuščine. Zbornik bi izdali v nakladi, ki bi zadostovala za predajo po enega izvoda zbornika vsakemu gospodinjstvu, za zadostno število izvodov za medvoško in okoliške knjižnice, ter za protokolarne namene občine in krajevnih skupnosti. Zbrano (posneto) gradivo bo predano Arhivu Republike Slovenije oz. Zgodovinskemu arhivu Ljubljana z namenom hrambe za prihodnje raziskovalce. Ob pridobitvi ustreznih soglasij pričevalcev bo lahko del posnetega gradiva objavljen tudi na svetovnem spletu za lažjo dostopnost vsem in bo osnova za dopolnitev člankov (naprimer na Wikipediji). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Projektna ekipa bi morala v sodelovanju s krajani prvenstveno posneti pričevanja starejših občanov in narediti prepis magnetogramov pričevanj, nadalje pregledati zgodovinske arhive ter popisati kulturno dediščino krajev. Za kakovostno pripravo zbornika bi potrebovali še tehnično podporo za snemanje, fotografijo, oblikovanje, lekturo, itd. Poskrbeti bi bilo treba tudi za tiskanje in distribucijo zbornika.

Pregled glavnih aktivnosti:

 • Srečanje s krajani z namenom, da se od njih pridobi ključne usmeritve (npr.: opredelitev lokacij snovne kulturne dediščine in zapisov informacij; kdo so krajani, ki lahko kaj povedo; kateri pomembni dogodki ostajajo v spominu prebivalstva in bi bili vredni popisa);

 • Pregled obstoječe literature (morebitni zborniki in druga gradiva šol, turističnih društev);

 • Pregled arhivskih gradiv (državni arhivi, župnijski arhivi, ostali zapisi);

 • Zbiranje fotografskega in drugega gradiva po posameznih gospodinjstvih;

 • Intervjuji s krajani, posnetki in zapisi;

 • Fotografiranje ali podobno zabeleženje kulturne dediščine,

 • Koordinacija s strokovnimi sodelavci (zgodovinarji, arhivisti, prevajalci (starih besedil v latinščini in nemških zapisov v gotici), etnologi, …);

 • Priprava vsebin zbornika,

 • Oblikovanje, lektoriranje in tisk,

 • Javna predstavitev zbornika,

 • Razdelitev zbornika med gospodinjstva na območju Polhograjci 1, ter ostalim ustanovam.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

 

Projekt bi se izvajal v krajih, ki so del območja Polhograjci 1 (Topol pri Medvodah, Belo, Brezovica pri Medvodah, Tehovec, Trnovec, Setnica – del).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

 

Priprava zbornika bi zaradi obsega dela trajala daljše obdobje, zato projekta ne bi časovno omejevali oziroma bi ga izvedli do konca leta 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

 

Vsi krajani bodo k projektu povabljeni na način, da sodelujejo prostovoljno z zbiranjem arhivskih dokumentov, predlogi in pričevanji.


Vrednost projekta: 18000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 20. 12. 2021


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem načrtujemo potrebne korake za izvedbo projekta.

  • Datum objave 04. 04. 2022


   Se izvaja

   V sodelovanju s predlagateljem in izvajalcem projekta pozivamo prebivalce Topola pri Medvodah, Trnovca, Brezovice, Bela, Setnice in Tehovca, da sodelujete pri zbiranju gradiv in pričevanj o zgodovini tega dela Polhograjcev. Poziv najdete na spletni strani Občine Medvode: https://www.medvode.si/objava/615640

  • Datum objave 01. 01. 2023


   Projekt ni bil izveden

   Predlagatelj in Krajevna skupnost Trnovec, ki sta vodila projekt, nista uspela zaključiti projekta do konca cikla participativnega proračuna 2021-2022.