Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV
30. 5.–16. 9. 2022

Občanke in občani oddate predloge projektov med 30. majem in 16. septembrom 2022. Posamezen predlog projekta mora biti pripravljen v skladu z navodili, njegova vrednost pa ne sme biti nižja od 3 000 ter višja od 25.000 EUR. V primeru, da je za posamezno območje na voljo manj kot 25.000 EUR, vrednost projekta na tem območju ne sme presegati dodeljenih sredstev za to območje. Predlog lahko oddate preko spleta ali z obrazcem v sprejemni pisarni Občine Medvode, po pošti ali na elektronski naslov občine.

2

PREGLED PREDLOGOV
19. 9.–21. 11. 2022

Vse oddane predloge pregleda komisija, ki vsak oddan predlog finančno ovrednoti in preveri, če je izvedljiv, skladen z zakonodajo, znotraj geografskega območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna ter v skladu z drugimi pravili projekta Sodeluj in glasuj!. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE
5. 12.–11. 12. 2022

Glasovanje poteka med 5. in 11. decembrom 2022 prek spleta ali v prostorih Občine Medvode. Sodeluje lahko vsak občan ali občanka s stalnim bivališčem v občini Medvode, ki je dopolnil/-a 15 let. Vsak občan ali občanka lahko glasuje za projektne predloge znotraj območja v katerem ima prijavljeno stalno prebivališče.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV
December 2022

Po končanem glasovanju Občina Medvode preveri rezultate in razglasi projekte, ki so bili izbrani. Izbrani projekti so predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Medvode za proračunski leti 2023 in 2024.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi izglasovani projekti so vključeni v proračun Občine Medvode in bodo izvedeni v letih 2023 in 2024. V tej fazi cikla participativnega proračuna skrbimo za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovega statusa.