Ureditev ekološkega otoka

Majaklr Majaklr  –  06. 09. 2022  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ekološki otok je dostikrat razmetan, pospravljamo ga vaščani sami oz. najbližja hiša. Večina smetnjakov nima betonskega podstavka in je smetarjem zelo otezeno premikanje kant po pesku. Ker je pesek je čiščenje razbitega stekla obupno. Se zelo matramo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se ekološki otrok asfaltira in uredi tako da bo bolj prijazen na pogled in bo olajšal delo Snagi. Če finance dopuščajo mogoče tudi en nadstrešek nad kantami, ki bi tudi v dežju olajšal prinašanje smeti. In pa postavila bi se ena tabla za obvestila (raznorazne plakate kakšnih veselic ali samo obveščanje o dogodkih, ki potekajo v Medvodah ali okolici, obveščanje med sovaščani itd.)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltiranje predela kjer so kante. Če bi se odločili, da je dovolj financ še postavitev nadstreška. Postavitev table za obvestila.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Zemljišče je v lasti Občine Medvode k.o Golo Brdo, št. parcele 1175.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V letu 2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.Vrednost projekta: 18000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    • Datum objave 29. 03. 2023


      Čaka na izvedbo

      Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 20.000 evrov.